Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Úvodní ustanovení

1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a jiné akce
(dále jen „akce”) zapsaného spolku KULT, spolek, IČ: 26602598 se sídlem
Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem (dále jen „pořadatel“) a to prostřednicím
webového portálu www.festivalkult.cz nebo na pokladně a všechny smluvní vztahy se
zákazníky, které z toho vyplývají.

II. Vznik smluvního vztahu

1. Zakoupením vstupenek vzniká přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem.
Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje
právo kdykoliv změnit ceny, a to bez udání důvodu.
2. Pořadatel prodává vstupenky následujícím způsobem:
o Online prodej prostřednictvím webového portálu www.festivalkult.cz. (Práva
ze vstupenky lze uplatnit předložením zákazníkem vytištěné elektronické
vstupenky nebo jejím předložením na mobilním zařízení nebo tabletu resp.
předložením přiděleného jedinečného identifikačního čísla nebo QR kódu)
o Prodej v hotovosti nebo bankovním převodem na základě pořadatelem
potvrzené objednávky.
3. Za vstupenku dle těchto podmínek se považuje i tzv. „Dárkový poukaz“. Dárkový
poukaz opravňuje držitele jedinečného identifikačního čísla Dárkového poukazu k
rezervaci určitého druhu vstupenek v předem stanovené hodnotě a na předem
stanovené akce. Dárkový poukaz je zároveň Vstupenkou na rezervovanou akci.

III. Ceny

1. Cena vstupenek je uvedena bez DPH, neboť pořadatel ke dni vydání těchto podmínek
není plátcem DPH. V případě, že se pořadatel stane plátcem DPH bude k uvedené
ceně připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Zákazník je povinen, chce-li uplatnit nárok na poskytnutí možných nabízených slev,
prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu při osobní koupi na prodejním
místě při vstupu na akci příslušné pořadatelské službě. Ceník na jednotlivé akce a
podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu
www.festivalkult.cz .

IV. Prodej vstupenek prostřednictvím webového portálu

1. Popis služby
o Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek
na nabízené akce prostřednictvím webového portálu (dále jen “služba”).
o Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná
pro provedení rezervace vstupenek (min. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa,
telefon, email) a následně zaplatit příslušnou částku prostřednictvím on-line
platby nebo bankovním převodem.
2. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby
o K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit
online formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů
vyplněných ve formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do
databází pořadatele a může být do budoucna e-mailem informován o
podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen.
o Zákazník vybírá z nabízených akcí a nakupuje vstupenky na požadované akce
včetně možných nabízených slev.
o Zákazník je povinen před finálním odesláním požadavku na koupi vstupenky
překontrolovat správnost vytvořené objednávky.
o Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit
pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu.
o Stisknutím tlačítka „Dokončit nákup“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a
realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou nebo jiným zvoleným
způsobem (bankovním převodem) prostřednictvím internetu.
o Po úspěšném dokončení online platby kartou bude zákazníkovi odesláno
potvrzení o přijetí platby spolu s e-vstupenkou s jedinečným číslem a QR
kódem. E-vstupenku včetně QR kódu zákazník vytiskne a předloží ke kontrole
při vstupu na akci.
o Při platbě bankovním převodem přijde prostřednictvím e-mailu zákazníkovi
potvrzení o zakoupení vstupenky ve chvíli, kdy peníze dorazí na bankovní účet
pořadatele. Spolu s potvrzením obdrží zákazník e-vstupenku. E-vstupenku
včetně QR kódu zákazník vytiskne a předloží ke kontrole při vstupu na akci.
3. Hromadné objednávky lze po domluvě s pořadatelem realizovat závaznou
objednávkou zaslanou na mail adresu info@festivalkult.cz. Tyto objednávky mají
formu závazné nabídky k uzavření smlouvy těchto obchodních podmínek a musí
obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných vstupenek se specifikací
dané akce a úplné identifikační a fakturační údaje odběratele. Okamžikem akceptace
nabídky zákazníka ze strany pořadatele je smlouva dle těchto všeobecných
obchodních podmínek v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně
uvedeno jinak, je cena za vstupenky splatná do 7 dnů od uzavření příslušné smlouvy o
účasti na akci vstupenky budou Zákazníkovi odeslány po uhrazení jejich ceny
dohodnutým způsobem platby.

V. Osobní údaje

1. Osobní údaje
o Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze
přímo či nepřímo identifikovat. Pořadatel shromažďuje a uchovává
zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů
informací v zabezpečeném datovém úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání
osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ).
o Pořadatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za
účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem. K tomuto
zpracování osobních údajů je Pořadatel oprávněn dle ustanovení § 5 odst. 2
písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného
souhlasu Zákazníka.
2. Bezpečnost dat
o Pořadatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v
důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům
jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k
příslušnému datovému úložišti společnosti a tyto údaje neoprávněně použijí,
využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je
vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů
třetích osob.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Podmínky místa konání akce
o Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel
vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny
pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.
o Změna programu či místa konání akce vyhrazena.
2. Zrušení akce
o Pořadatel může akci zrušit. O zrušení akce je povinen zákazníka informovat
mailem nebo telefonicky nebo oznámením na www.festivalkult.cz . Pořadatel
neručí za náklady vzniklé zákazníkovi související se zrušením akce.
3. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek
o Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným,
zůstává platnost ostatních ustanovení nedotlačena.
o Pořadatel si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních
podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas
s těmito pokyny.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4.7. 2017.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Předmět reklamačního řádu

• Reklamační řád stanoví postup zákazníka a KULT, spolek (dále jen pořadatel) v
případech, kdy přes veškeré úsilí pořadatele, zákazník shledá oprávněný důvod k
podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní
akce a případně jiné akce.

II. Prodej vstupenek

• Prodej vstupenek se realizuje na základě Obchodních podmínek pro prodej vstupenek
(dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní
vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem.
• Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno
jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní
vstupenka neposkytuje.

III. Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

• Zákazník je povinen okamžitě po doručení E- vstupenky zkontrolovat její úplnost a
správnost (zejména datum vystavení a platnosti, typ vstupného, cenu). Případné
reklamace týkající se obsahu je zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich
obdržení, nejpozději však do druhého pracovního dne, pořadateli na jeho emailovou
adresu, případně telefonicky či osobně na místě konání akce. Na pozdější reklamace
nebude brán zřetel.
• Reklamaci obsahu E-vstupenky, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti
údajů nebo označení druhu vstupenky řeší podavatel nejpozději ve lhůtě tří (3)
pracovních. O výsledku reklamace bude zákazník informován e-mailem či
telefonicky. To neplatí v případě, kdy bude reklamace vyřízena ústně na místě konání.

IV. Vracení vstupenek

• Při změně či zrušení akce může zákazník do 7 dnů od data, kdy se měla akce konat,
žádat výměnu vstupenek na jinou akci (ve stejné cenové hodnotě), nebo vrácení
vstupného.
• Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek mailem
nebo na portále www.festivalkult.cz.

V. Účinnost reklamačního řádu

• Reklamační řád je závazný pro zákazníka pořadatele. Reklamační řád je vypracován v
souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 4.7.2017.